Tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ

Mã biên nhận Tên hồ sơ Người nộp Ngày nộp Ngày trả Nguời xử lý Phòng ban Tình trạng hồ sơ

Thống kê tình trạng xử lý hồ sơ

Thống kê xử lý một cửa tại sở thông tin truyền thông tỉnh bắc ninh năm 2021