Đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế

13/12/2019 14:54 Số lượt xem: 209

(BNP) - Tại văn bản số 4361/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) và hội nhập quốc tế theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đảm bảo ATVSLĐ góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Những năm qua, công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATVSLĐ được các cấp công đoàn đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; các phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” được phát động rộng rãi và thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, còn một số doanh nghiệp chưa chủ động, thực hiện công tác ATVSLĐ, tình hình tai nạn lao động còn phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng của người lao động; công tác tuyên truyền, chỉ đạo, phối hợp kiểm tra của Công đoàn cấp trên với công đoàn cơ sở và các doanh nghiệp còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 653-KL/TU ngày 20/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa XI) về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Chính quyền các cấp cần xác định lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động này tại cơ sở, đặc biệt là ở các doanh nghiệp. Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động và các vấn đề liên quan công tác ATVSLĐ như: Chế độ tai nạn lao động, công tác huấn luyện ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động thiết thực nhân Tháng hành động ATVSLĐ hàng năm; phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật ATVSLĐ.

Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện cơ chế đối thoại tại nơi làm việc; thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung về điều kiện lao động của công nhân lao động; tổ chức phát động và duy trì phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến về công tác ATVSLĐ cho đoàn viên, cán bộ Công đoàn, công nhân lao động trong các doanh nghiệp; tham gia điều tra tai nạn lao động theo quy định của pháp luật.
N.H