Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

03/06/2019 14:18 Số lượt xem: 707

(BNP) - Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 36a-CT/TU về việc “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng thọ, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống và đón nhận các danh hiệu thi đua” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, nhận thức của cấp uỷ Đảng, đảng viên và nhân dân nâng lên, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa, ý thức văn hóa.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn bản, quy định việc thực hiện nếp sống văn minh và có kế hoạch kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thực hiện nếp sống văn minh. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị được tiến hành thường xuyên với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Về việc cưới tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm, đảm bảo tính truyền thống và đúng quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; nhiều nghi thức như chạm ngõ, lễ hỏi được giản lược; cán bộ, công chức đi dự lễ cưới trong giờ làm việc giảm… Trong thực hiện việc tang, các tập tục lạc hậu dần được xóa bỏ; số người chết được hỏa táng năm sau cao hơn năm trước. Năm 2018, có 1753/4257 số người chết được hỏa táng, đạt tỷ lệ 41,18%. Trong 5 năm, tỉnh đã hỗ trợ hơn 60 tỷ đồng.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội thực hiện đúng theo quy định của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Việc tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên được cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện vào dịp Tết Nguyên đán tại Nhà văn hóa thôn, khu phố hoặc Đình làng; việc khao thọ chỉ trong nội bộ gia đình. Việc tổ chức tân gia chỉ tổ chức gọn nhẹ, trong nội bộ gia đình. Việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống và đón nhận các danh hiệu thi đua được thực hiện đúng quy định, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tổ chức mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục truyền thống sâu sắc.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 36a trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung phổ biến, tuyên truyền vận động thực hiện Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là ở thôn, khu phố; phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị, đưa Chỉ thị càng đi sâu vào đời sống. Đề cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nếp sống văn minh, đặc biệt, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nếp sống văn minh; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đóng vai trò làm nòng cốt trong việc triển khai tuyên truyền, vận động ở địa bàn dân cư; Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến nếp sống văn minh phù hợp với các quy định của pháp luật, điều kiện thực tế của địa phương; Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhất là trong cộng đồng dân cư; Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình, làng, khu phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; Xây dựng và hoàn thiện thiết chế văn hóa ở cơ sở gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

H.V