Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc tại Bắc Ninh

06/06/2020 14:03 Số lượt xem: 1373

(BNP) – Sáng 6/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảm bảo tổng thể, đồng bộ; thực hiện sáp nhập, giải thể các đơn vị theo đúng mục tiêu đề ra. Việc quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng quy định, phù hợp với Đề án vị trí việc làm, đảm bảo tinh giản biên chế.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã cắt giảm hơn 2.000 chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức, người lao động; giảm 545 người cấp xã và 3.264 người ở thôn, khu phố hoạt động không chuyên trách; sáp nhập, giải thể khoảng 90 cơ quan, đơn vị...

Tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, thẩm định trình Chính phủ giao bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức và số lượng người làm việc cho tỉnh năm 2021. Đồng thời, sớm ban hành Quy định tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện; Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập… từ đó, làm căn cứ pháp lý để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện sắp xếp cơ cấu thôn, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị chuyên môn; số lượng biên chế, tỷ lệ cán bộ công chức các cấp; công tác tuyển dụng cán bộ, tinh giản biên chế; sáp nhập, giải thể các cơ quan, đơn vị…

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế tại địa phương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế hàng năm gắn với việc cơ cấu đội ngũ và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; có phương án sắp xếp số lượng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp chưa sử dụng sao cho phù hợp. Đồng thời, phân bổ số lượng lãnh đạo; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để chuẩn bị nhân sự quy hoạch phục vụ Đại hội Đảng các cấp đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị hành chính, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện và các đơn vị sự nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ổn định tình hình hoạt động sau khi sáp nhập; tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, tiếp thu và giao cho các bộ phận liên quan tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra và coi đây là phương hướng, nhiệm vụ để tỉnh triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế sao cho phù hợp với điều kiện đặc thù và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

T.L