Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/02/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Đổi tên Ban Quản lý nhà ở sinh viên thành Ban Quản lý nhà ở sinh viên và nhà công cộng Bắc Ninh

  07/08/2018 13:55 Số lượt xem: 393

  (BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký ban hành Quyết định số 1283/QĐ-UBND về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý nhà ở sinh viên Bắc Ninh.

  Khu nhà ở sinh viên của Ban Quản lý nhà ở sinh viên và nhà công cộng Bắc Ninh.

  Theo Quyết định, Ban Quản lý nhà ở sinh viên Bắc Ninh được đổi tên thành Ban Quản lý nhà ở sinh viên và nhà công cộng Bắc Ninh.

  Ban Quản lý nhà ở sinh viên và nhà công cộng Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh. Có chức năng quản lý, khai thác, sử dụng các Khu nhà ở sinh viên tập trung đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh, đồng thời, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì công trình Cung quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh và nhà công cộng. Ban Quản lý được sử dụng con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.
   
  Ban Quản lý có nhiệm vụ tiếp nhận các Khu nhà ở sinh viên thành phố Bắc Ninh sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng để quản lý và cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đóng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh thuê ở. Đồng thời, ký kết hợp đồng cho học sinh, sinh viên thuê nhà đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ ưu tiên, cấp thẻ ra vào cho học sinh, sinh viên, thu tiền thuê nhà ở, thanh lý cũng như chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.
   
  Trực tiếp thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân để cung cấp các dịch vụ trong khu nhà ở để phục vụ các nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên. Khai thác kinh doanh các dịch vụ phù hợp khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn thu bù đắp chi phí quản lý vận hành, bảo trì nhà ở sinh viên theo quy định.
   
  Bên cạnh đó, tổ chức trưng bày, giới thiệu về các đồ án quy hoạch tại Cung quy hoạch kiến trúc; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động công bố, công khai đồ án quy hoạch, triển lãm quy hoạch, kiến trúc; phục vụ các hội nghị, hội thảo về quy hoạch kiến trúc, xây dựng…; Thực hiện đón tiếp các đoàn đại biểu của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân có nhu cầu tham quan và tìm hiểu các đồ án quy hoạch xây dựng của tỉnh được triển lãm, trưng bày tại công trình.
   
  Lập nội quy, quy chế, các quy trình quản lý công trình Cung quy hoạch kiến trúc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện; Tổ chức cung cấp các dịch vụ (theo hình thức xã hội hóa) để phục vụ và đảm bảo các hoạt động thường xuyên của công trình...
   
  Về cơ cấu tổ chức, Ban Quản lý gồm Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và người lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, hàng năm Ban quản lý xây dựng Kế hoạch điều chỉnh khung biên chế tự chủ theo khối lượng công việc với lộ trình hợp lý, báo cáo Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh thống nhất với Sở Nội vụ theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
  H.H