Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh

27/11/2020 11:08 Số lượt xem: 287

(BNP) – Sáng 27/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành chức năng trình bày các dự thảo: Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm (2021 – 2023), kế hoạch tài chính 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2019; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý đất đai năm 2021 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Tờ trình Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các sở, ngành chức năng giải trình, làm rõ các nội dung về: chuyển nguồn ngân sách; tỷ lệ chi sự nghiệp môi trường và khoa học công nghệ còn thấp; rà soát lại các số liệu đảm bảo chính xác và thống nhất; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khắc phục sai sót trong việc cấp giấy chứng nhật quyền sử dụng đất, nhất là đất ao, vườn… Đồng thời đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các dự thảo Báo cáo, Tờ trình đảm bảo về thể thức, nội dung, thời gian theo quy định để trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh.

M.L