Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

23/08/2019 09:01 Số lượt xem: 1082

(BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh minh họa.

Chỉ thị nêu rõ, căn cứ các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các quyết định, chỉ đạo của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành,… và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công các năm 2016 - 2018, ước thực hiện 2019 và dự kiến năm 2020, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của ngành, địa phương.
 
Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020), các nhiệm vụ còn lại cần xử lý chuyển tiếp và dự kiến nguồn lực, nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn của 5 năm; việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) phải đảm bảo mục tiêu thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025), Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, mục tiêu Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc: Phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Bắc Ninh, kế hoạch tài chính 03 năm của ngành, địa phương; khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công của tỉnh. Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ theo những nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) được cấp thẩm quyền quyết định. Trong đó tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm; không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công; Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư từ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) để tổ chức lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025, vốn để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, lập danh mục dự án đang đầu tư theo từng nguồn vốn; chia ra nhóm các dự án: Danh mục dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn; Danh mục dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2020; Danh mục dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Tổng hợp, rà soát số vốn nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng chưa được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nếu còn), số vốn ứng trước đến hết kế hoạch năm 2015 còn lại phải thu hồi trong giai đoạn 2021 - 2025; số vốn ứng trước phát sinh trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa bố trí kế hoạch vốn để thu hồi (nếu có).

Trên cơ sở các căn cứ và các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng, sắp xếp thứ tự ưu tiên và đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 theo thứ tự ưu tiên như sau: Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; Dự án khởi công mới phải đáp ứng điều kiện sau: chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định; sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định; bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn việc triển khai thực hiện lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) đảm bảo đúng quy định, tiến độ thực hiện; phối hợp các Sở, Ban, ngành và các địa phương tổ chức đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) và lập kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để trình cấp thẩm quyền theo đúng trình tự và thời gian quy định.

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành và địa phương xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh để ban hành thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, sở, ngành liên quan và các địa phương dự kiến nguồn thu và cân đối thu - chi ngân sách nhà nước trong kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), kế hoạch tài chính 05 năm của tỉnh, trong đó xác định số vốn chi đầu tư phát triển trên tổng chi ngân sách nhà nước ở mức hợp lý, thực hiện mục tiêu Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và các cân đối tài chính có liên quan trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan lập, tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện để bảo đảm việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) đảm bảo chất lượng, hiệu quả, sát tình hình thực tế địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) đảm bảo yêu cầu, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ quy định của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan./.
L.M