Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 21/01/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu duy trì và cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX năm 2018

  15/05/2018 10:19 Số lượt xem: 641

  (BNP) – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì và cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX năm 2018.

  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh.

  Mục tiêu kế hoạch, nhằm nâng cao chất lượng, quản lý điều hành của các cơ quan Nhà nước, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; hiện đại hóa công cụ quản lý, điều hành theo kiến trúc tổng thể về chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh, nâng cao năng lực cán bộ, thu hút các nguồn lực đầu tư, hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
   
  Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường sự chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh gắn với nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân.
   
  Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cải thiện các Chỉ số
   
  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh. Áp dụng nguyên tắc minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình, đối thoại trong giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kiến nghị của nhân dân, thông tin từ các cơ quan truyền thông.
   
  Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, địa phương để nâng cao nhận thức, phục vụ nhân dân tốt hơn; thay đổi ứng xử của cơ quan Nhà nước và người dân theo tinh thần “thân thiện, lắng nghe, thấu cảm, tận tâm”. Điều chuyển thay thế cán bộ thực thi công vụ chậm trễ, thiếu tinh thần, thái độ phục vụ, gây khó khăn, nhũng nhiễu, bị doanh nghiệp và người dân có ý kiến phản ánh.
   
  Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc xảy ra giảm điểm các Chỉ số thành phần, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện hiệu quả quản trị hành chính công; giải quyết không kịp thời và không triệt để các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người dân. Không xét danh hiệu thi đua khen thưởng với những đơn vị, cá nhân không thực hiện tốt nhiệm vụ cải thiện Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, ICT INDEX, xảy ra hiện tượng nhũng nhiễu trong giải quyết công việc của doanh nghiệp và người dân, trong công tác thanh tra, kiểm tra.
   
  Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm HCC các cấp 
   
  Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm HCC tỉnh chủ trì triển khai Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động TTHCC cấp tỉnh, cấp huyện và Bộ phận một cửa ở cấp xã, gắn với đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 -2020. Trong đó, chú trọng nâng cao vai trò và đẩy mạnh hoạt động tham gia của người dân trong giám sát việc thực hiện tại TTHCC; ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả và đồng bộ tại TTHCC, đánh giá khách quan mức độ hài lòng của công dân đối với các Sở, ngành và cán bộ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại TTHCC.
   
  Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, trong đó có kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại TTHCC; đảm bảo việc giải quyết TTHC theo quan điểm “thân thiện, lắng nghe, thấu cảm, tận tâm và chuyên nghiệp”.
   
  Xác định trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan tiếp nhận và trả kết quả tại TTHCC; vai trò của Giám đốc TTHCC trong việc kiểm soát tính tuân thủ, tính minh bạch và tiến độ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; liên thông thủ tục hành chính và giải quyết vấn đề liên ngành tại TTHHC. Hướng dẫn chu đáo tới doanh nghiệp, người dân trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp, người dân. Tạo thuận lợi nhất cho người dân phản ánh ý kiến, phản hồi về hoạt động của TTHCC; nhất là phản ánh về tình trạng thiếu trách nhiệm, tiêu cực, nhũng nhiễu (nếu có).
   
  Đảm bảo quyền kinh doanh, bình đẳng của doanh nghiệp
   
  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và các thủ tục hành chính liên quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Rà soát và sửa đổi, ban hành mới các quy định và  tăng cường công khai minh bạch các chính sách, pháp luật liên quan tới doanh nghiệp, nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là trong tiếp cận các thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn lực đất đai, miễn giảm thuế, ký quỹ, thực hiện ưu đãi đầu tư, đầu tư theo hình thức hợp tác công tư; phân bổ vốn và đấu thấu trong đầu tư công, lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất; các dự án xã hội hóa,..
   
  Bên cạnh đó, nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhằm đảm bảo nguồn lực hỗ trợ của nhà nước được sử dụng hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm để giúp doanh nghiệp đạt được kết quả cụ thể trong phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh các kênh tham vấn, lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng và triển khai các chính sách trợ giúp; tăng cường liên kết giữa cơ quan tư pháp và Hiệp hội doanh nghiệp trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng pháp luật kinh doanh để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.
   
  Triển khai hỗ trợ đào tạo, nâng cao kiến thức cho doanh nghiệp về quản trị tài chính, quản trị nhân lực, quản trị Marketing, giúp doanh nghiệp thích ứng với hội nhập kinh tế quốc tế.
   
  Tích cực nắm bắt, giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp
   
  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy định Thủ trưởng các Sở, ngành phải có thư xin lỗi tới người dân và doanh nghiệp trong trường hợp cơ quan trả kết quả chậm hoặc cán bộ hướng dẫn không chu đáo dẫn tới doanh nghiệp, người dân phải mất thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ hoặc đi lại và các trường hợp khác mà lỗi thuộc về cơ quan nhà nước.
   
  Tạo thuận lợi nhất cho người dân phản ánh ý kiến, phản hồi về hoạt động của các Sở, ngành; nhất là phản ánh về tình trạng thiếu trách nhiệm, tiêu cực, nhũng nhiễu; xử lý nghiêm mọi hành vi trái quy định của pháp luật, gây chậm trễ, thiếu minh bạch, thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, tiêu cực, nhũng nhiễu khiến doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện thủ tục hành chính. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tiêu cực, nhũng nhiễu.
   
  Triển khai có hiệu quả hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đa dạng hóa kênh thông tin phản ánh, tiếp nhận và phản hồi trong giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, ngăn ngừa các việc làm của cơ quan nhà nước có thể gây phiền hà cho doanh nghiệp, góp phần tạo sự thân thiện, an toàn, minh bạch hơn trong môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
   
  Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân như y tế, giáo dục. Thực hiện tốt các quy định về y đức, quy định về chế độ giao tiếp và các quy tắc ứng xử. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các điều y đức, tinh thần và thái độ phục vụ người bệnh. Chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ điện, nước, giao thông công cộng; an ninh trật tự; cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản tại các KCN.
  S.T