Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 20/05/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

  09/08/2017 16:10 Số lượt xem: 1103

  (BNP) – Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2609/UBND-NC thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh.

  Văn bản nêu rõ, trong thời gian vừa qua, việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh của một số Sở, ban, ngành, cơ quan, UBND cấp huyện chưa nghiêm. Khi tham dự các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, nhất là các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với địa phương, một số đại biểu của cơ quan, đơn vị dự họp không đúng giờ, vào họp muộn và về sớm khi cuộc họp chưa kết thúc, tài liệu phục vụ họp không bảo đảm tiến độ và chất lượng yêu cầu.

  Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là các cơ quan) bố trí thời gian tham gia đầy đủ, đúng giờ các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

  Khi được mời dự họp, lãnh đạo các cơ quan cử cán bộ tham dự đúng thành phần được mời, hạn chế cử người đi họp thay, tham dự suốt thời gian họp, không tự ý vắng mặt. Trường hợp do yêu cầu công việc đột xuất không thể tham dự hoặc không tham dự đầy đủ nội dung chương trình, phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

  Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan được mời dự họp phải đăng ký trước thành phần, số lượng người dự họp theo đúng đề nghị tại giấy mời. Đồng thời chủ động chuẩn bị các nội dung để đóng góp ý kiến về các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tham gia giải quyết các công việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.

   

  PVBT