Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/12/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Giới thiệu chung về UBND tỉnh Bắc Ninh

  19/12/2017 14:58 Số lượt xem: 3883

   

   
   
   
  Trụ sở: Số 10 - Đường Phù Đổng Thiên Vương - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
   
  Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.
   
  Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.
   
  Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở.
   
  * Sơ đồ quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.