Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật

24/11/2020 14:48 Số lượt xem: 448

(BNP) - Sáng 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Tham dự tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh.

Trong 5 năm (2016 - 2020), Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 71 Luật, 2 Pháp lệnh và 745 Nghị định. Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 Quyết định; các Bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 Thông tư, 110 Thông tư liên tịch; các địa phương ban hành tổng số 92.799 văn bản thi hành pháp luật. Hiện nay, hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh, cơ bản thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mà còn đảm bảo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôn trọng, bảo vệ quyền con người.

Đặc biệt, công tác thi hành pháp luật đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những thành quả bước đầu quan trọng; hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp ngày càng được mở rộng, từng bước đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực hơn cho công cuộc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp và cải cách hành chính, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tại Hội nghị, tham luận của các Bộ, ngành, địa phương tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách pháp luật; công tác lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện phản biện xã hội trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật…

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cải cách thể chế là một trong 3 khâu đột phá chiến lược được Trung ương xác định để phát triển đất nước. Do vậy, cần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, từ đó, dành nhiều thời gian, nguồn lực hơn nữa để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tăng cường công tác phối hợp xây dựng và hoàn thiện pháp luật, thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng kỷ cương trong xây dựng VBQPPL, bảo đảm chất lượng, tránh hình thức. Đồng thời, tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội; kiên quyết chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật; kiên quyết chống lợi ích nhóm trong làm chính sách, xây dựng pháp luật.

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ tinh thần kết luận của Thủ tướng Chính phủ; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật. Tiến hành kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng các yêu cầu công việc đặt ra. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội.

N.N