Hơn 11.500 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn

17/07/2019 11:30 Số lượt xem: 633

(BNP) - Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân gần 351 tỷ đồng vốn vay ưu đãi cho hơn 11.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nguồn vốn được giải ngân kịp thời tới các hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Doanh số cho vay chủ yếu tập trung vào một số chương trình: hộ nghèo gần 17 tỷ đồng; hộ cận nghèo 26 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo gần 24 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường gần 190 tỷ đồng; giải quyết việc làm 28,6 tỷ đồng; nhà ở xã hội gần 19 tỷ đồng; phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp 41,4 tỷ đồng...

Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có thêm nguồn vốn đầu tư vào phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tệ nạn cho vay nặng lãi.

Từ nguồn vốn chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động; giúp hơn 500 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 19.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; hỗ trợ 58 phụ nữ, thanh niên, cở sở sản xuất kinh doanh do phụ nữ, thanh niên làm chủ vay vốn để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh...
S.T