Hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền “liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ”

20/10/2020 16:04 Số lượt xem: 799

(BNP) - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược để đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững với tốc độ cao, trong những năm qua, tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 với nhiều cách làm mới, sáng tạo, đảm bảo thống nhất với quy định của Trung ương và phù hợp tình hình, điều kiện thực tế của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trò chuyện với công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Ngày 08/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011- 2020 với 6 nội dung chính gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Sau 10 năm thực hiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bức tranh tổng thể CCHC của Bắc Ninh đã đạt được nhiều điểm nhấn quan trọng. Không chỉ hoàn thành 16/16 mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2011 - 2020 mà mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với nhân dân, doanh nghiệp được cải thiện rõ nét; phương châm phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp của các cơ quan hành chính Nhà nước được thiết lập và đề cao. Nhờ vậy, Bắc Ninh luôn là điểm đến hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư trong 10 năm qua.

Các thể chế quản lý được cải cách và hoàn thiện, các văn bản được ban hành mới đều bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực. Tổ chức bộ máy được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng. Tỉnh đã giải thể 05 cơ quan, thực hiện sáp nhập, giảm 71 cơ quan, đơn vị có chức năng nhiệm vụ tương đồng; giảm 270 biên chế, trong đó, có 15 công chức cấp tỉnh, 59 cán bộ công chức cấp xã, 196 biên chế viên chức và  hợp đồng lao động theo Nghị định 68. 

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã được nâng lên đáng kể so với trước; đặc biệt là trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính,... khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Điểm sáng trong công tác CCHC đó là cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản giúp thay đổi phương pháp, cách thức làm việc của đội ngũ công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh giúp công khai, minh bạch, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, Bắc Ninh là một trong 3 địa phương đầu tiên trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Trung tâm Hành Chính công tỉnh.

Đến nay, 100% các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đều hoạt động theo mô hình Trung tâm Hành chính công; 126/126 xã, phường, thị trấn hoạt động theo mô hình một cửa liên thông hiện đại, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định với hơn 99% hồ sơ trả đúng hạn.

Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh đã được đầu tư đồng bộ, dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây phục vụ cho các hệ thống công nghệ thông tin của Chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Toàn tỉnh đã cung cấp 831 dịch vụ công mức độ 3, 4, chiếm 50% tổng số dịch vụ công; hoàn thành việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 và TCVN 9001:2015 cho 172 cơ quan theo đúng tiến độ. Triển khai 54 điểm phát wifi miễn phí tại các vị trí công cộng giúp người dân, du khách truy cập tìm hiểu thông tin về văn hóa, du lịch và con người Bắc Ninh…

Về định hướng công tác CCHC trong thời gian tới, tỉnh xác định công tác CCHC cần được thực hiện một cách đồng bộ, thực chất, phải hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu, nâng cao hiệu quả thực thi và trách nhiệm giải trình, sự phối hợp tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh với mục tiêu xây dựng chính quyền “liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ”.

Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, giảm thời gian, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số gắn với CCHC; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đồng thời, thường xuyên khảo sát, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Qua đó, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì vị thế Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, bảo đảm cho sự phát triển ổn định, bền vững, tạo tiền đề trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

S.T