Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2019

13/03/2019 16:49 Số lượt xem: 731

(BNP) - Chiều 13/3, Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị; đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị.

Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng Ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trong Khối: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ, Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp, Báo Bắc Ninh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Tại Hội nghị, sau khi thông qua Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2019; kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; quy định chấm điểm thi đua của Khối các Ban, cơ quan của Đảng năm 2019, 
lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng đã ký kết giao ước thi đua với các nội dung quan trọng: Các cơ quan trong Khối các Ban, cơ quan của Đảng thường xuyên chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng theo quy định. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, của quê hương, đất nước và các ngành nhằm tạo động lực thúc đẩy thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trên cơ sở nội dung đăng ký thi đua, các Ban và cơ quan trong Khối sớm triển khai kế hoạch, phát động thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm theo định kỳ nhằm tạo động lực trong thi đua, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
T.M