Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 3, Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Nội Doi – Cung Kiệm, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

16/05/2019 14:29 Số lượt xem: 226

(BNP) – Ngày 16/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1665/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 3, Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Nội Doi – Cung Kiệm, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Quế Võ.

- Tên gói thầu số 3: Thi công hạng mục dịch chuyển đường điện 0,4kV phục vụ GPMB.

- Giá gói thầu số 3: 1.878.839.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm bẩy mươi tám triệu, tám trăm ba mươi chín nghìn đồng). Trong đó: Chi phí xây dựng: 1.806.576.000 đồng; Chi phí hạng mục chung (tạm tính): 72.263.000 đồng

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết Văn bản tại đây.