Phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng viên tỉnh

09/04/2020 14:47 Số lượt xem: 224
(BNP) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng viên tỉnh.

Văn phòng Công chứng Cáp Trọng Huynh hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo Điều lệ, Hội Công chứng viên tỉnh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh, được thành lập và hoạt động nhằm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công chứng viên; xây dựng các giá trị chuẩn mực, phát triển đội ngũ công chứng viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Hội có nhiệm vụ có tập hợp, đoàn kết, tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên; phổ biến, huấn luyện kiến thức, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và các quy định của Hội. Đồng thời, đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật; hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.


Hội còn có quyền tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu… theo đề nghị của cơ quan Nhà nước; cung cấp dịch vụ, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của Hội. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cho hội viên. Tham gia ý kiến với Sở Tư pháp trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của Luật công chứng và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều lệ Hội Công chứng viên tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 07/4/2020.
N.N