Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 3 và rà phá bom mìn vật nổ, dự án đầu tư xây dựng công trình trường THCS trọng điểm huyện Tiên Du

14/08/2019 09:31 Số lượt xem: 71

(BNP) – Ngày 12/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2872/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 3 và rà phá bom mìn vật nổ, dự án đầu tư xây dựng công trình trường THCS trọng điểm huyện Tiên Du

Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du.

- Tên và giá gói thầu: Gói thầu số 3: San nền, cổng tường rào và nhà bảo vệ; giá gói thầu: 7.120.528.000 đồng (Bảy tỷ, một trăm hai mươi triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn đồng); Gói thầu số 3a: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3; giá gói thầu: 7.207.000 đồng (Bảy triệu, hai trăm linh bảy nghìn đồng) Gói thầu số 4: Rà phá bom mìn, vật nổ; giá gói thầu: 76.485.000 đồng (Bảy mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi năm nghìn đồng); Giá gói thầu xác lập tại Quyết định số 193/QĐ-SXD ngày 24/7/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng và Quyết định số 1303/QĐ-BTL ngày 14/6/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 3: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 3: Một giai đoạn một túi hồ sơ; Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8, tháng 9 năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 3: 180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 3a: 07 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 4: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết Văn bản tại đây

Nguồn QLDVHCC