Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 5 (thiết bị mới 100%), dự án đầu tư xây dựng trường mầm non phường Khắc Niệm thành phố Bắc Ninh

14/08/2019 09:54 Số lượt xem: 104

(BNP) – Ngày 12/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2873/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 5 (thiết bị mới 100%), dự án đầu tư xây dựng trường mầm non phường Khắc Niệm thành phố Bắc Ninh

Chủ đầu tư: UBND phường Khắc Niệm.

- Tên và giá gói thầu: Gói thầu số 5: Thiết bị (mới 100%); giá gói thầu: 2.868.730.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng); Gói thầu số 5a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 5; giá gói thầu: 10.528.000 đồng (Mười triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn đồng); Gói thầu số 5b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5; giá gói thầu: 1.434.000 đồng (Một triệu, bốn trăm ba mươi tư nghìn đồng); Gói thầu số 5c: Tư vấn giám sát gói thầu số 5; giá gói thầu: 24.212.000 đồng (Hai mươi bốn triệu, hai trăm mười hai nghìn đồng); Giá gói thầu xác lập tại Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND phường Khắc Niệm.

- Nguồn vốn: Ngân sách của địa phương và các nguồn vốn hỗ trợ khác  (nếu có).

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 5: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

-  Phương thức lựa chọn nhà thầu:  Gói thầu số 5: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8, tháng 9 năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 5: 70 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 5a: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 5b: 07 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 5c: Theo thời gian thực hiện gói thầu số 5.

Xem chi tiết Văn bản tại đây

Nguồn QLDVHCC