Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm báo chí tỉnh Bắc Ninh.

27/05/2020 09:22 Số lượt xem: 74

(BNP)-Ngày 26/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1742/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm báo chí tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm báo chí tỉnh Bắc Ninh do Báo Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 120/QĐ-SXD ngày 15/4/2020 Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu vào tháng 5,6 năm 2020.

  Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC