Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 (Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ K0+000÷K1+493), gói thầu số 5 (Hệ thống kênh và công trình trên kênh đoạn từ K0+000÷K1+493), gói thầu số 6 (Trích đo bản đồ địa chín và cắm mốc GPMB đoạn từ K0+000÷K1+493); Tổ chức theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu đối với gói thầu số 5 thuộc dự án xây dựng tuyến kênh mới từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An, tỉnh Bắc Ninh

18/10/2019 14:57 Số lượt xem: 107

(BNP) – Ngày 17/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 4 (Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ K0+000÷K1+493), gói thầu số 5 (Hệ thống kênh và công trình trên kênh đoạn từ K0+000÷K1+493), gói thầu số 6 (Trích đo bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB đoạn từ K0+000÷K1+493); Tổ chức theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu đối với gói thầu số 5 thuộc dự án xây dựng tuyến kênh mới từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh.

Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ K0+000÷K1+493; Gói thầu số 5: Hệ thống kênh và công trình trên kênh đoạn từ K0+000÷K1+493. Gói thầu số 6: Trích đo bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB đoạn từ K0+000÷K1+493.

- Giá gói thầu: Gói thầu số 4: 187.123.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy triệu, một trăm hai mươi ba nghìn đồng). Gói thầu số 5 (Đã bao gồm chi phí dự phòng): 20.402.060.000 đồng (Hai mươi tỷ, bốn trăm linh hai triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng). Gói thầu số 6: 152.150.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng)

 

- Nguồn vốn: Xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu số 4, 6: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn. Gói thầu số 5: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu số 4, 6: Thương thảo hợp đồng. Gói thầu số 5: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10, 11 năm 2019.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 4: 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Gói thầu số 5: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Gói thầu số 6: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Phòng QLDVHCC