Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch Chung đô thị Chờ và phụ cận (đô thị Yên Phong), huyện Yên Phong đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

29/06/2020 15:29 Số lượt xem: 117

(BNP) – Ngày 26/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2179/UBND-XDCB về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch Chung đô thị Chờ và phụ cận (đô thị Yên Phong), huyện Yên Phong đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 

1. Chủ đầu tư: UBND huyện Yên Phong.

2. Tên gói thầu tư vấn:

- Gói thầu số 1: Lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Chờ và phụ cận (đô thị Yên Phong), huyện Yên Phong đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Gói thầu số 2: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 1.

3. Giá gói thầu:

- Gói thầu số 1: 1.531.583.000 đồng (Một tỷ, năm trăm ba mươi mốt triệu, năm trăm tám mươi ba nghìn đồng).

- Gói thầu số 2: 11.793.000 đồng (Mười một triệu, bảy trăm chín mươi ba nghìn đồng).

Giá các gói thầu được xác lập tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Nguồn vốn: Ngân sách huyện Yên Phong.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Gói thầu số 2: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Gói thầu số 2: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6, tháng 7/2020

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 2: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (10 ngày đối với từng nội dung công việc).

Xem chi tiết Công văn tại đây

Phòng QLDVHCC