Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Cứng hóa kênh tiêu Đồng Khởi thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống,

29/06/2020 15:17 Số lượt xem: 159

(BNP) – Ngày 26/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Cứng hóa kênh tiêu Đồng Khởi thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống

 

 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Cứng hóa kênh tiêu Đồng Khởi thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống, với các nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 3: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Gói thầu số 4: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

3. Giá gói thầu:

Giá các gói thầu được xác lập tại Quyết định số 67/QĐ-SNN ngày 01/4/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh.

- Gói thầu số 3: 2.465.530.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng);

- Gói thầu số 4: 173.493.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu, bốn trăm chín mươi ba nghìn đồng);

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 3: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Gói thầu số 4: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 3: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Gói thầu số 4: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: tháng 7 năm 2020.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 3: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 4: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1, Điều 16, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Đồng thời đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

11. Hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Phòng QLDVHCC