Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 24/04/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Quy chế phối hợp thực hiện đối với các dự án đầu tư ngoài KCN

  08/11/2018 16:45 Số lượt xem: 326

  (BNP) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quy định trình tự, thủ tục đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.

  Dây chuyền sản xuất tại Công ty Cổ phần Diana Unicharm (Cụm CN Tân Chi).

  Quy chế quy định rõ nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp thực hiện thủ tục đối với các dự án đầu tư ngoài KCN trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Trong đó, quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện các TTHC sau: Giới thiệu địa điểm (khi nhà đầu tư có yêu cầu) và quy hoạch xây dựng; Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định chủ trương đầu tư; Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư; Đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường; Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cấp điện...); Thiết kế cơ sở; Phê duyệt dự án; Thẩm, duyệt thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, phòng cháy chữa cháy; Cấp giấy phép xây dựng...
   
  Đối tượng áp dụng là các cơ quan Nhà nước có liên quan đến hoạt động đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan thuộc UBND cấp huyện; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đầu tư. Các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn đầu tư công nằm ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
   
  Về nguyên tắc phối hợp,
   đảm bảo việc giải quyết các thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng, đúng pháp luật, phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ và tỉnh.
   
  Đối với các thủ tục hành chính cần lấy ý kiến của các đơn vị liên quan thì các đơn vị đó phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đảm bảo đúng thời gian, đúng nội dung khi được cơ quan chủ trì, đầu mối yêu cầu và phải chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan thuộc chức năng quản lý của mình.
   
  Các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ lấy ý kiến thẩm định một lần đối với các thủ tục có nội dung tương đồng. Cơ quan chủ trì giải quyết các thủ tục sau căn cứ ý kiến tham gia của các đơn vị tại thủ tục trước để thực hiện mà không phải lấy ý kiến lại.

  Tùy theo tính chất, nội dung của công việc, cơ quan chủ trì có thể sử dụng một trong các phương thức phối hợp như sau: Lấy ý kiến bằng văn bản; tổ chức họp lấy ý kiến kết hợp tổ chức đoàn đi khảo sát thực tế.
   
  Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2018 và thay thế Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninhvề việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong nước nằm ngoài KCN trên địa bàn tỉnh./.
  H.M