Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

11/11/2019 10:50 Số lượt xem: 502

(BNP) – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Cán bộ Ban Tiếp công dân tỉnh hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Quy chế được áp dụng đối với cơ quan, đơn vị đầu mối và cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Việc phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (gọi chung là khiếu nại, tố cáo) của công dân cũng như tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản liên quan. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan để xác định cụ thể phạm vi, trách nhiệm phối hợp, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp công dân.

Quy chế gồm 5 Chương với 25 Điều quy định cụ thể về việc phối hợp của các cơ quan liên quan tại phiên tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của Ban Tiếp công dân tỉnh trong việc triệu tập thành phần tham gia tiếp công dân; phân loại ban đầu đơn thư khiếu nại, tố cáo; yêu cầu công dân hoàn thiện hồ sơ, tài liệu có liên quan đảm bảo tính hợp lệ của đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, phối hợp với lực lượng an ninh duy trì trật tự tại phòng tiếp, trong và ngoài Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh có trách nhiệm cử cán bộ, công chức tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; trao đổi, chia sẻ thông tin, chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, hồ sơ tài liệu liên quan tới vụ việc khiếu nại, tố cáo để phục vụ lãnh đạo tỉnh tiếp công dân…

Riêng đối với việc thường trực tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm đón tiếp, phân loại ban đầu vụ việc, hướng dẫn công dân đến đại diện cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh để thực hiện việc khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan có trách nhiệm tham mưu, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. 6 tháng/lần chủ trì, tổ chức họp giao ban về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư. Định kỳ hàng tháng, quý, năm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh./.
N.N