Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 26/03/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

  12/06/2018 16:51 Số lượt xem: 588

  (BNP) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường vừa ký Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh.

  Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh.

  Theo đó, các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) có trách nhiệm kiểm tra, cung cấp thông tin để đăng tải toàn bộ thông tin về các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử theo quy định. Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống một cửa điện tử phải công bố danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện và nêu rõ mức độ của dịch vụ.
   
  Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến phải nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu trên hệ thống một cửa điện tử tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn, và được thông báo tài khoản truy nhập ban đầu qua thư điện tử (email) hoặc tin nhắn trên điện thoại theo đăng ký của tổ chức, cá nhân.
   
  Trường hợp tổ chức, cá nhân đã có tài khoản thì sử dụng để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử. Những giấy tờ, thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nếu còn giá trị sử dụng theo quy định thì không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau.
   
  Quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả dịch vụ công mức độ 1, 2 được thực hiện theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp (hồ sơ hợp lệ, đầy đủ theo quy định) cơ quan thực hiện TTHC phải số hóa, ký số và cập nhật lên hệ thống một cửa điện tử.
   
  Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, cán bộ, công chức thuộc các cơ quan cung cấp TTHC thường trực tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tổ chức, cá nhân chậm nhất là 01 giờ làm việc kể từ lúc hồ sơ được nộp.
   
  Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ, công chức trên phải tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và luân chuyển cho phòng chuyên môn xử lý, đồng thời gửi thông báo đã nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân biết thông qua hệ thống một cửa điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, phải phản hồi cho tổ chức, cá nhân biết và có hướng dẫn đầy đủ, cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.
   
  Về thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến không được vượt quá thời gian quy định tại Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Trường hợp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến nhiều cơ quan giải quyết, cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết nhưng phải đảm bảo thời gian trả kết quả theo thời gian quy định đã niêm yết công khai.
   
  Việc trả kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được thực hiện tại Trung tâm hành chính công các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được thực hiện trực tuyến qua hệ thống một cửa điện tử (http://dvc.bacninh.gov.vn) hoặc trực tiếp qua dịch vụ bưu chính công ích.
   
  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2018.
  S.T