Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 24/04/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm

  06/11/2018 14:41 Số lượt xem: 339

  (BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) hằng năm của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

  Tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC đối với các Sở, Ban, ngành.

  Theo Quyết định, Chỉ số CCHC được thực hiện theo các tiêu chí đánh giá và điểm số cho từng tiêu chí được quy định tại Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC với thang điểm được tính là 100 điểm. Trong đó, đạt từ 90 điểm trở lên thuộc nhóm tốt; từ 80 đến dưới 90 điểm thuộc nhóm khá; từ 70 đến dưới 80 điểm thuộc nhóm trung bình; dưới 70 điểm thuộc nhóm kém.
   
  Cụ thể, đối với các Sở, ban, ngành, Bộ tiêu chí đánh giá gồm 8 lĩnh vực, 40 tiêu chí, 51 tiêu chí thành phần; đối với UBND cấp huyện gồm 8 lĩnh vực, 38 tiêu chí, 60 tiêu chí thành phần.
   
  Điểm số của mỗi tiêu chí CCHC căn cứ vào kết quả, mức độ thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng cơ quan, đơn vị. Điểm tối đa của tiêu chí được tính trong trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất, các nhiệm vụ thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện chưa đúng thì theo mức độ mà trừ đi số điểm theo quy định trong tổng số điểm.
   
  Trường hợp đối với từng cơ quan, đơn vị trong thực tế có thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhưng thiếu tài liệu kiểm chứng thì phải có báo cáo giải trình và viện dẫn những tài liệu có nội dung tương tự phù hợp, để vận dụng tính điểm xác định kết quả của nhiệm vụ tương tự cho tiêu chí đó (nếu có tài liệu có nội dung tương tự phù hợp thì được tính tối đa bằng 70% số điểm của tiêu chí theo quy định).
   
  Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tự tổ chức đánh giá kết quả chỉ số CCHC của đơn vị mình trong tháng 11 và gửi Hội đồng đánh giá cấp tỉnh thẩm định, chấm xét duyệt trong tháng 12 hàng năm. Hồ sơ nộp chậm so với thời gian quy định sẽ bị trừ điểm (mỗi một ngày chậm sẽ bị trừ 01 điểm).
   
  Việc đánh giá chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính trung thực, công khai, khách quan, công bằng, phản ánh kịp thời, đúng tình hình thực tế kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. Các phương pháp tính toán đảm bảo tính khoa học, số liệu thống kê rõ ràng, nguồn thông tin chính xác; không đánh giá những nội dung, tài liệu không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.
   
  Kết quả đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời, là căn cứ để đánh giá cơ quan trong sạch, vững mạnh và xét thi đua - khen thưởng hằng năm theo quy định.
  S.T