Quyết định về việc tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh năm học 2019 - 2020 và “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

21/09/2020 09:14 Số lượt xem: 162

(BNP)- Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh năm học 2019 - 2020 và “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

Theo đó, tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 01 tập thể và Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 28 cá nhân (Có danh sách kèm theo).

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC