Sở Y tế yêu cầu quản lý, hướng dẫn người dân khai báo y tế

06/04/2020 16:39 Số lượt xem: 642

(BNP) – Sở Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành chỉ đạo thực hiện khai báo y tế tại hệ thống ứng dụng NCOVI trên điện thoại thông minh hoặc khai báo trực tuyến trên website: tokhaiyte.vn tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và khai báo cho tất cả người thân trong gia đình; đồng thời, tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng và khai báo y tế đầy đủ.

Khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng và khai báo y tế đầy đủ.

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc quản lý, theo dõi, hướng dẫn người dân khai báo y tế. Đồng thời, thành lập Tổ kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và đôn đốc Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trong công tác xác minh thông tin khai báo y tế, thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn; hướng dẫn đối tượng thuộc diện cách ly sử dụng tính năng quản lý cách ly trên ứng dụng NCOVI; quản lý, theo dõi, kiểm soát các đối tượng cách ly trên địa bàn.
 
Sở Y tế cũng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn và thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, hỗ trợ và đôn đốc việc triển khai ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Rà soát danh sách các đối tượng cách ly (trên cơ sở danh sách được cung cấp hoặc qua điều tra, giám sát dịch tễ học), cập nhật thông tin cần thiết vào Hệ thống giám sát dịch Covid-19 tại địa chỉ http://moh.ncovi.vn.
A.T