Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 24/04/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

  05/11/2018 08:33 Số lượt xem: 360

  (BNP) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh.

  Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

  Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh gồm 15 thành viên do đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh là Phó Trưởng ban.

  Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất biện pháp, cơ chế, chính sách bảo đảm triển khai có hiệu quả các hoạt động liên quan đến việc xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh; điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử…

  Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo còn đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi địa bàn tỉnh, có trách nhiệm chỉ đạo công tác điều phối, ứng cứu sự cố trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp, tuân thủ yêu cầu của Cơ quan điều phối Quốc gia trong điều phối, ứng cứu sự cố; triệu tập, chỉ đạo Đội ứng cứu sự cố hoặc Bộ phận tác nghiệp ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cùng cấp theo đề xuất của đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố…

  Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm về những nội dung chuyên môn có liên quan đến các đề án, dự án và những nội dung tham mưu đề xuất về lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả, không chồng chéo, đúng quy định; đồng thời giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định.
   
   
  N.N