Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 24/05/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh”

  08/09/2017 16:20 Số lượt xem: 639

  (BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký ban hành Quyết định số 1205/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030”.

  Bắc Ninh đang hướng tới mô hình thành phố thông minh. (Ảnh nguồn internet)

  Theo Quyết định, Ban chỉ đạo “Xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030” (gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm 33 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo.
   
  Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh về các chủ trương, cơ chế chính sách, giải pháp xây dựng mô hình thành phố thông minh và thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2022 tầm nhìn đến 2030” trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu của từng ngành, lĩnh vực do các Sở, ban, ngành, địa phương quản lý.
   
  Cùng với đó, giúp UBND tỉnh trong việc điều phối, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án dự án về xây dựng mô hình thành phố thông minh trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh; báo cáo định kỳ và phản ánh đề xuất kịp thời các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định.
   
  Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên.
   
  Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc và tổng hợp danh sách cụ thể các thành viên của Ban Chỉ đạo.

   

  S.T