Tích cực thực hiện văn hóa công sở trong ứng xử với doanh nghiệp và nhân dân

27/06/2019 16:06 Số lượt xem: 753

(BNP) – “Tích cực giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp sau các buổi đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo giải quyết những vướng mắc triệt để, thực hiện văn hóa công sở trong ứng xử với doanh nghiệp và nhân dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh tại Hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh - Động lực mới trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp” diễn ra sáng nay (27/6).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng cho biết, kết quả chỉ số PCI năm 2018 cho thấy nỗ lực cải cách được ghi nhận với những tiến bộ đáng kể, thể hiện trên các góc độ: điểm số cao nhất từ trước đến nay; tính năng động của lãnh đạo tỉnh tăng cao, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá UBND tỉnh năng động cao nhất từ trước đến nay đạt mức 84,69%; xu hướng giảm điểm của một số chỉ số bị đẩy lùi như các chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, Thiết chế pháp lý,...
 
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại trong chỉ số PCI của tỉnh khi vẫn có tới 05 chỉ số giảm điểm gồm: Gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Chi phí không chính thức; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.
 
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cải cách hành chính nói chung và cải thiện chỉ số PCI nói riêng đòi hỏi quá trình liên tục, quyết liệt, sáng tạo, cụ thể để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, các ngành, các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công theo dõi các chỉ số thành phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT –TTg ngày 22/4/2019 về việc xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định. Trước hết phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.
 
Cùng với đó, xử lý nghiêm đối với cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay cấp trên có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, quản lý điều hành của các cơ quan Nhà nước, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; hiện đại hóa công cụ quản lý, điều hành theo kiến trúc tổng thể về chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh, nâng cao năng lực cán bộ, thu hút các nguồn lực đầu tư, hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
 
Đặc biệt, phải gắn công tác cải cách hành chính với nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; bộ phận một cửa cấp xã hướng tới sự hài lòng của người dân. "Tích cực giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp sau các buổi đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo giải quyết những vướng mắc triệt để, thực hiện văn hóa công sở trong ứng xử với doanh nghiệp và nhân dân'', 
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban quản lý các KCN thành lập Tổ công tác thường trực gồm Giám đốc các đơn vị và các phòng liên quan trực tiếp giải quyết các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường; theo dõi vướng mắc của doanh nghiệp; ban hành các chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường như: hỗ trợ đăng ký kinh doanh và các hoạt động liên quan.
 
Ngoài ra, các cơ quan Nhà nước cần nâng cao trách nhiệm giải trình thông qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn của HĐND các cấp; giải trình về phản ánh của cơ quan báo chí, truyền thông, ý kiến của nhân dân thông qua các Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các Trang thông tin của Sở, ngành và phản ánh trực tiếp của nhân dân, doanh nghiệp.
 
Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng với sự quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là vai trò quyết định của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, năm 2019, tỉnh Bắc Ninh sẽ đón nhận những tín hiệu tích cực của chỉ số PCI.
S.T