Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị TƯ 10 (khóa XII)

11/06/2019 14:51 Số lượt xem: 732

(BNP) - Sáng 11/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức thông báo kết quả Hội nghị TƯ 10 và quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) tới cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị TƯ 10 (khóa XII).

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Trưởng, Phó các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trực tiếp thông tin tới các đại biểu kết quả Hội nghị TƯ 10 (khóa XII). Diễn ra từ ngày 16 - 18/5/2019 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng). Đồng thời, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị TƯ 9 (khóa XII) đến Hội nghị TƯ 10 (khóa XII); Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ giới thiệu, quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 về “Chiến lược an ninh mạng Quốc gia”; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/1/2019 về “Tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”.

Theo kế hoạch, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức thông báo kết quả Hội nghị TƯ 10 và quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên xong trong tháng 6/2019 và đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ từ tháng 7/2019.
H.T