Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

23/02/2021 07:44 Số lượt xem: 320

(BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký, ban hành văn bản số 88/CTr-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Các cấp, các ngành tập trung tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 7-8%/năm; đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 37,7 tỷ USD; nhập khẩu đạt 33,2 tỷ USD; thu ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt 38.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 55%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%..., đảm bảo an ninh - quốc phòng; tăng cường đối ngoại, mở rộng hợp tác, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Để hoàn thành các chỉ tiêu, UBND tỉnh đã đề ra một số giải pháp như đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thực hiện tái cơ cấu trong lĩnh vực thu chi ngân sách Nhà nước, đầu tư công và hoạt động ngân hàng tín dụng; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và xúc tiến đầu tư. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ.

Chú trọng phát huy giá trị văn hóa, con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...

Trên cơ sở quán triệt, bám sát nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình. Trong đó, xác định lộ trình thực hiện và huy động nguồn lực tích cực triển khai thực hiện chi tiết; xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm thực hiện hiệu quả những nội dung của chương trình đề ra. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh, xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy tự hào dân tộc cùng giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

H.Y