Toàn tỉnh cấp hơn 8.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

14/01/2021 08:13 Số lượt xem: 178

(BNP) - Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2020, toàn tỉnh đã cấp 8.536 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu với diện tích 444,7 ha.

Tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh.

Trong đó, tổ chức là 6.249 giấy với diện tích 405,6 ha; hộ gia đình, cá nhân là 2.287 giấy với diện tích 39,1 ha. Thực hiện cấp đổi, cấp lại, bổ sung tài sản được 1.514 giấy, trong đó, tổ chức là 76 giấy, hộ gia đình, cá nhân là 1.438 giấy.

Ngoài ra, thực hiện đăng ký biến động đất đai được 28.524 giấy, trong đó, đăng ký biến động trực tiếp trên giấy chứng nhận đã cấp là 11.334 giấy đăng ký biến động phải cấp mới giấy chứng nhận 17.190 giấy. Đăng ký giao dịch bảo đảm cho 1.403 tổ chức và 29.946 hộ gia đình, cá nhân; cung cấp thông tin cho 1.002 lượt tổ chức có nhu cầu khai thác.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng trình UBND tỉnh ra quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 101 dự án với diện tích thu hồi 499,1ha; gia hạn thời gian sử dụng đất đối với 10 dự án, diện tích 36,5 ha. Phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, giao đất để thực hiện 90 dự án đất dân cư dịch vụ, diện tích 524,3 ha…

S.T