Triển khai đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2019

28/05/2020 08:16 Số lượt xem: 316

(BNP) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019.

Ảnh minh họa.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá đúng những nỗ lực và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) và công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của UBND  tỉnh và các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; từng bước nâng cao chất lượng Báo cáo công tác PCTN và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về PCTN.

Theo đó, việc đánh giá sẽ tập trung việc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế công tác quản lý kinh tế, xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, làm công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; tổ chức thanh, kiểm tra; sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; cập nhật thông tin, báo cáo về phòng chống tham nhũng…

Cùng với  đó là việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng một cách công khai, minh bạch như cải cách hành chính năm 2019; việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch xử lý kỉ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng và kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Phát hiện các hành vi tham nhũng thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác thanh tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo; qua hoạt động giám sát và công tác điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng. Thực hiện xử lý các hành vi tham nhũng về hành chính, xử lý hình sự và thu hồi tài sản tham nhũng.

Hình thức đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, mỗi nội dung đánh giá đều phải có số liệu, tài liệu chứng minh.

Việc triển khai đánh giá công tác PCTN năm 2019 phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm chính xác, khách quan, đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; phát huy đầy đủ trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có liên quan thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc tổng hợp, đánh giá.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, tham mưu phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian đã đề ra.

H.Y