Triển khai Chương trình mục tiêu CNTT năm 2020

20/08/2019 15:50 Số lượt xem: 318

(BNP) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về việc thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Website của Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Mục tiêu của Kế hoạch đến hết năm 2020, hoàn thành việc xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh; xây dựng kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu Quốc gia… nhằm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong tỉnh.

Bên cạnh đó, 30% hồ sơ thủ tục hành chính của các tỉnh được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính cần trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng; 100% dịch vụ công cấp độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung; trên 80% hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên của tỉnh được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện giám sát an toàn thông tin mạng Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các Cổng thành phần và ứng dụng CNTT dùng chung khác. Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển các sản phẩm phần cứng điện tử thuộc lĩnh vực vi mạch, chíp bán dẫn; sản phẩm nền tảng dùng trong cơ quan Nhà nước và xã hội; sản phẩm nội dung số phục vụ cơ quan Nhà nước.

Theo Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đề xuất nội dung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các chính sách, bảo đảm cho việc thực hiện các mục tiêu đề ra của Chương trình… Qua đó, nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin Quốc gia và xác thực điện tử; phát triển ngành công nghiệp CNTT thông qua việc phát triển các Khu CNTT trọng điểm và các sản phẩm CNTT trọng điểm.
N.H