Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 23/04/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng

  14/09/2018 16:33 Số lượt xem: 479

  (BNP) – UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3472/KH-UBND triển khai thi thành Luật Quốc phòng năm 2018.

   
   

  Luật Quốc phòng năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

  Mục đích của kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng việc thi hành Luật Quốc phòng cho các sở, ban, ngành, cơ quan tổ chức, địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 bảo đảm thống nhất, đồng bộ, sát với thực tế địa phương, cơ sở, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

  Theo kế hoạch, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thuộc thẩm quyền; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Quốc phòng.

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phải xây dựng kế hoạch cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/01/2019 Luật Quốc phòng được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.  

  Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 08/6/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.
   
   
   
  N.N