Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 17/06/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  UBND tỉnh ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở

  12/06/2018 16:49 Số lượt xem: 753

  (BNP) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành vừa ký thay Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  Hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn là 300 m2/hộ.

  Theo Quyết định, hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn là 300 m2/hộ; xây dựng nhà ở tại đô thị đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở là 120 m2/hộ.
   
  Đối với hộ gia đình đang sử dụng thửa đất có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 và có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì hạn mức công nhận diện tích đất ở tại nông thôn trong hộ gia đình có một nhân khẩu là 250 m2/hộ; từ hai nhân khẩu trở lên là 150 m2/một nhân khẩu nhưng tổng diện tích đất ở không vượt quá 600 m2/hộ.
   
  Trường hợp đất ở tại đô thị, hạn mức công nhận trong hộ gia đình có một nhân khẩu là 150 m2/hộ; từ hai nhân khẩu trở lên 80 m2/một nhân khẩu nhưng tổng diện tích đất ở không vượt quá 320 m2/hộ.
   
  Đối với hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản không quá 02 ha; trồng cây lâu năm, trồng rừng sản xuất không quá 05 ha.
   
  Ngoài ra, Quyết định cũng quy định về điều kiện để thửa đất được phép tách thửa; diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa; diện tích đất nông nghiệp tối thiểu được phép tách thửa; diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được phép tách thửa…
   
  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2018.
  S.T