Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 24/01/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Quý I năm 2017

  17/03/2017 14:53 Số lượt xem: 769
  Ngày 17/3/2017 Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Quý I năm 2017, tham dự Hội nghị có Đồng chí Ngô Lương Pha, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Sở nắm được một số chủ trương chính sách của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước

  Đ/c Ngô Lương Pha - Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị

  1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2016; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (P. Pháp chế - An toàn).

  2. Phổ biến Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước (P, Tài chính – Kế hoạch).

  3. Phổ biến Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Văn phòng Sở).

  4. Phổ biến Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan tới quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  5. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

  6.  Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

  7. Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

   

  Chu Quang Duy
  Nguồn: Pháp chế - An toàn