Số điện thoại cần biết
Đơn vị Số điện thoại Email Website Địa chỉ
Chánh Văn phòng UBND tỉnh 0241.3898777 banbientap@bacninh.gov.vn http://www.bacninh.gov.vn Bắc Ninh
UBND Thị xã Từ Sơn 0989.059.681 huyentuson@gmail.com http://www.bacninh.gov.vn Thị xã Từ Sơn
UBND huyện Tiên Du 02413.710789 lxloi.td@bacninh.gov.vn http://www.bacninh.gov.vn Huyện Tiên Du