Thông tin giá đất tỉnh Bắc Ninh

Bảng giá
Mức giá (1.000đ/m2)