Cơ quan ban hành tạm thời không có.
Văn bản pháp quy tạm thời không có.