Truy cập nội dung luôn
Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đầu tư mở rộng cho Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam