Truy cập nội dung luôn
Sơ kết 3 năm thực hiện thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng