Truy cập nội dung luôn
Phấn đấu năm 2020 có từ 15 - 25 sản phẩm đạt nhãn hiệu OCOP cấp tỉnh