Việc triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh trong những năm vừa qua, cùng với hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận một cửa cấp xã là một chủ trương đúng của tỉnh trong việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2017 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, do mới triển khai nên trong quá trình thực hiện còn gặp phải những khó khăn nhất định trong công tác xử lý, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Bên cạnh đó, người dân và doanh nghiệp chưa cập nhật về dịch vụ công mức độ 3,4 nên còn hạn chế trong việc nộp hồ sơ thông qua hình thức trực tuyến.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3235

Đã truy cập : 43594446