Công báo tỉnh

Số  3+4

Mục lục

Ngày  08/04/2022
Trang
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
18/01/2022 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện Nghị quyết 02 ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. 104
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
30/03/2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý. 4
30/03/2022 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND Quy định một số chính sách đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 7
30/03/2022 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND về việc Quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 13
30/03/2022 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND về việc Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 15
30/03/2022 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 20
30/03/2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 23
30/03/2022 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 tỉnh Bắc Ninh (đợt 2). 29
30/03/2022 Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về việc phương án phân bổ và sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021. 33
30/03/2022 Nghị quyết số 110/NQ-HĐND về việc phân bổ, hỗ trợ kinh phí. 53
30/03/2022 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Chờ mở rộng (đô thị Yên Phong), tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV. 56
30/03/2022 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đánh giá khu vực dự kiến thành lập thị xã Quế Võ (phạm vi toàn huyện Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV 58
30/03/2022 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương bổ sung Đề án mua sắm trang thiết bị hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp trên địa bàn tỉnh. 60
30/03/2022 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc (biên chế viên chức), hợp đồng lao động theo Nghị định 68, biên chế Hội để cấp kinh phí hoạt động năm 2022. 62
30/03/2022 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 67
30/03/2022 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh). 70
30/03/2022 Nghị quyết số 117/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án và phát triển Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đến năm 2025 trở thành trường chất lượng cao. 73
30/03/2022 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây mới, nâng cấp, cải tạo các trạm Y tế xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 76
30/03/2022 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4. 81
30/03/2022 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 292/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 83
30/03/2022 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 293/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 85
30/03/2022 Nghị quyết số 122/NQ-HĐND về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư Dự án được phê duyệt kèm theo Phụ lục số 19 của Nghị quyết 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 87
30/03/2022 Nghị quyết số 123/NQ-HĐND về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư Dự án được phê duyệt kèm theo Phụ lục số 20 của Nghị quyết 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 89
30/03/2022 Nghị quyết số 124/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 01). 91