(BNP) - Sáng 18/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc ban hành và thực hiện chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Cụm công nghiệp và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên (thành phố Bắc Ninh).