Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội

14/03/2023 16:40

Với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2023 tiếp tục đưa quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.

Treo pano, băng rôn tuyền truyền, phổ biến về một trong những quyền của người tiêu dùng.

Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì người tiêu dùng có 8 quyền được bảo vệ: an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền được cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ, quyền được đòi bồi thường thiệt hại hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn... Tuy nhiên, trên thực tế thì quyền lợi người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm tại nhiều nơi, nhiều lĩnh vực.

Từ năm 2015, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức thường xuyên nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước.

Tuyên truyền về Quyền của người tiêu dùng tại trụ sở Sở Công thương. 

Các hoạt động nhân dịp kỳ niệm Ngày Quyền của người tiêu dùng cũng nhằm nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Với chủ đề "Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn", hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 được Sở Công Thương, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở với các hình thức phong phú, đa dạng, nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Mai Đức Trung - Sở Công thương