Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

06/07/2022 14:58 Số lượt xem: 255

(BNP) - Sáng 06/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, lãnh đạo Sở Nội vụ, một số Sở, ngành liên quan dự.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Nội vụ tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, định hướng theo Nghị quyết XIII của Đảng. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương; sắp xếp tổ chức bộ máy các Bộ, ngành đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nghiêm túc thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 100% các cơ quan hành chính đã tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử. Đến quý II/2022, số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 đạt 86%. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, ngày càng thực chất, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, đúng pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án còn chậm chưa đảm bảo đúng kế hoạch; việc quản lý, sử dụng, giao biên chế có địa phương còn thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả, còn tình trạng giao cao hơn số biên chế được Trung ương phân bổ…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành Nội vụ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng bộ, thống nhất về thể chế. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của Quốc gia và từng địa phương phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xử lý những bất cập phát sinh trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

A.T